Informatie

Werkwijze
Wanneer u zich aanmeldt in verband met psychische problematiek zijn de eerste gesprekken enerzijds bedoeld om kennis met elkaar te maken en anderzijds om het probleem helder te krijgen.

Er wordt geprobeerd een diagnose te maken van uw psychische klachten. Aan de hand daarvan wordt een advies uitgebracht over het beste vervolg op de intakefase. Dit vervolg kan bestaan uit een therapeutisch of adviserend traject van een aantal gesprekken. Maar ook kan het zijn dat doorverwijzing naar een andere hulpverleningsvorm plaatsvindt.

Bij een assessment, psychologische trainingen en advies en bij sportpsychologische ondersteuning is de werkwijze identiek. Ook dan vinden eerst één of enkele intake-gesprekken plaats. Deze zijn enerzijds bedoeld om kennis met elkaar te maken en ander-zijds om een plan op te stellen teneinde te komen tot een adequaat antwoord op uw vragen.

Algemene voorwaarden en Behandelovereenkomst
Bij uw eerste bezoek worden o.a. met u de Algemene voorwaarden doorgenomen en wordt samen met u de Behandelovereenkomst opgesteld. Een en ander  is ook verplicht gesteld vanaf 25 mei 2018 volgens de wet AVG.

Privacy Policy
Door de link Privacy Policy aan te klikken treft u de Privacy Policy van deze website aan. Deze kennisgeving aan u is ook verplicht gesteld vanaf 25 mei 2018 volgens de wet AVG.

Privacyreglement
Het Privacyreglement, eveneens verplicht gesteld volgens de wet AVG vanaf 25 mei 2018, schrijft voor hoe met uw persoonsgegevens dient te worden omgegaan. U treft deze aan door de link Privacyreglement aan te klikken.

Beveiligings- en Privacyprotocol
Psychologenbureau Boluijt heeft een Beveiligings-en Privacyprotocol opgesteld. Dit is eveneens verplicht gesteld volgens de wet AVG vanaf 25 mei 2018. Dit protocol, u treft deze aan door de link Beveiligings-en Privacyprotocol aan te klikken, zorgt ervoor dat de beveiliging van de persoonsgegevens goed vastgelegd is en uitgevoerd kan worden. De beveiliging en de naleving van het beveiligingsbeleid en -protocollen worden regelmatig gecontroleerd.

Doel
Het uiteindelijke doel is om psychische problemen zo maximaal mogelijk terug te dringen, dan wel te komen tot de juiste psychologische adviezen, waardoor deelname aan het leven in al zijn facetten weer kleur en betekenis krijgt en kracht en talenten ten volle tot hun recht kunnen komen.

Wachttijden
Het bureau kent geen aanmeldwachttijd. Via e-mail of telefoon kunt u mij dagelijks bereiken. De behandelwachttijd bedraagt gemiddeld maximaal twee weken. Vaak kunt u echter nog voor in dezelfde week een afspraak inplannen. De wachttijd is onafhankelijk van waar u verzekerd bent. Wanneer u de wachttijd te lang vindt dan kunt u dit via e-mail of telefoon aangeven of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. 
Elke laatste dag van de maand wordt de wachttijd ge-update. De behandelwachttijd bedraagt momenteel twee dagen tot maximaal twee weken.

Aanmelding en vergoedingen
Als u het idee heeft dat u baat zou kunnen hebben bij psychologische hulp of adviezen, kunt u zichzelf direct telefonisch aanmelden. Maar ook kunt u besluiten om doorverwijzing via uw huisarts te regelen. Belangrijk is dan wel om na te gaan of uw zorgverzekeraar de gesprekken vergoedt. In sommige gevallen is dit namelijk niet zo. Hierover kunnen wij u ook inlichten. 
Het is sowieso van belang dat u bij uw zorgverzekeraar navraag doet of dat zij uw begeleiding, onderzoek en/of behandeling willen vergoeden. Het is daarbij aan te raden dat u aangeeft dat ondergetekende als PSYCHOLOOG NIP is aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Het is mogelijk dat u de kosten vergoed krijgt uit van uw zorgverzekeraar. Hierbij dient u rekening te houden met het feit dat u wel eerst uw eigen risico moet aanspreken. Ook is het mogelijk om uw aanvullende verzekering aan te spreken. Voor deze vergoedingen geldt geen eigen risico.
Ook is er de mogelijkheid om u aan te melden via uw gemeentelijke sociale dienst, uitkeringsinstantie of reïntegratiebureau, wanneer uw psychische problemen u tevens belemmeren in uw deelname aan het arbeidsproces. De aanmelding dient dan te geschieden per e-mail of per reguliere post en bij de aanmelding dienen de persoonlijke gegevens van de cliënt te worden vermeld (waaronder de naam van de huisarts), evenals een korte toelichting omtrent de reden van aanmelding. Daarnaast is het van belang aan te geven welke dienst van het psychologenbureau wordt verwacht, oriënterend gesprek, intakegesprek, assessment, psychodiagnostisch onderzoek, hulpverleningstraject, begeleide doorverwijzing of extra rapportage of training. 
Na de aanmelding van/door de cliënt wordt deze opgenomen in een cliëntvolgsysteem. Hieruit kan informatie worden gedestilleerd, die, met inachtneming van de daarvoor geldende beroepsethische- en privacynormen, van nut kan zijn voor de opdrachtgever. Het gaat dan om gegevens als opkomst, cliëntstatus, etc. Na de aanmelding ontvangt de cliënt een uitnodigingsbrief. In geval van absentie (zonder afmelding) van een cliënt die is door-verwezen vanuit een sociale dienst of uitkeringsinstantie, ontvangt de cliënt een brief, waarin staat aangegeven dat de ongeoorloofde absentie zal worden doorgegeven aan de consulent/ klantmanager. De kosten voor het niet verschijnen, zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever. Dit geldt overigens eveneens bij doorverwijzing vanuit de huisarts en bij particulieren.  
Na het assessment of de intake ontvangt de opdrachtgever altijd een rapportage met daarin de bevindingen en wanneer daartoe aanleiding is een expliciet advies oftewel een (persoonlijk) therapeutisch plan of ontwikkelplan in de vorm van een offerte. Ook na een interventie volgt een rapportage, waarin melding wordt gemaakt over de voortgang/afronding van het traject.

Huisvesting
Het kantoor van Psychologenbureau Boluijt is gevestigd op Damplein 28 te Middelburg. Voor opdrachten elders is het gebruikelijk om de gesprekken of trainingen in de (spreek)ruimtes van de betreffende instanties en organisaties te laten plaatsvinden. Het voordeel van dit laatste is dat de mensen gewend zijn aan deze locaties. Daarnaast is ook hier het voordeel dat een intensief persoonlijk contact met de opdrachtgever ter plaatse mogelijk is. 
Mochten klanten of cliënten niet in staat zijn om een van de genoemde locaties te bezoeken, dan kunnen de therapeutische gesprekken ook op een geschiktere locatie plaatsvinden. Dit zal zich echter beperken tot uitzonderingsgevallen. 

Bereikbaarheid 
Mijn kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag en telefonisch bereikbaar op alle dagen tussen 8.30 en 17.00 uur. In geval van een crisissituatie kunt u te allen tijde contact opnemen met uw huisarts, de crisisdienst van de regionale GGZ-instelling, de HAP (huisartsenpost) of de Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis.

Productinformatie
In apart op te vragen folders kunt u voor elk van de vier expertisegebieden een overzicht krijgen van de te leveren diensten en producten en de daaraan verbonden productprijzen, doorlooptijden en financiële voorwaarden. Ook kunt u telefonisch aanvragen:

  • Algemene betalingsvoorwaarden
  • Folder Beroepsethiek: informatie voor cliënten
  • Klachtenreglement 

Indicatiestelling
Om in aanmerking te komen voor een zekere zorg of uitkering, kan een uitkeringsinstantie, verzekeraar of werkgever vastgesteld willen hebben op welke zorg of uitkering u recht heeft op basis van de ervaren psychische en/of medische klachten. Gewenst is dan om deze klachten te objectiveren en aan de hand daarvan een diagnose, advies en prognose uit te brengen. Kortom vast te stellen wat belemmeringen en haalbaarheden zijn in psychologisch perspectief en welke psychologische of psycho-sociale zorg u nodig heeft en hoeveel. Dit wordt indicatiestelling genoemd. De indicatiestelling wordt in een onderzoeksrapport vastgelegd.

Second opinion
Onder een Second opinion wordt verstaan: de onafhankelijke beoordeling van een psychische klacht door een andere psycholoog dan de eigen behandelend of voorheen behandelend psycholoog. Een second opinion kan nuttig zijn bij twijfels over de diagnose of onzekerheid over de geboden behandeling. Het moet vooral worden gezien als een hulpmiddel bij het nemen van een weloverwogen besluit over de behandeling. Een second opinion is geen motie van wantrouwen jegens de eerste behandelaar, maar een mogelijkheid om meer informatie en een frisse kijk op de feiten te verkrijgen.Het recht op een second opinion is niet in de wet vastgelegd. Maar in principe mag er altijd om worden gevraagd. Omdat de Nederlandse geestelijke gezondheids-zorg zwaar belast is, wordt het alleen bij grote of langdurige twijfel over een diagnose of behandeling aangeraden. Ook wanneer de keuze van de behandeling ingrijpende gevolgen heeft of kan hebben, is een second opinion op z'n plaats. Zowel voor, tijdens of na een behandeling elders of intern kan een second opinion gevraagd worden. De tweede behandelaar geeft op verzoek zijn of haar mening over een diagnose of behandeling, maar neemt de behandeling normaal gesproken niet over. In geval van een eerder afgerond traject kan een behandeling bij deze vervolgbehandelaar hervat worden, na een eventueel hernieuwde diagnose.Omdat de second opinion deskundige in veel gevallen extra gegevens zal moeten opvragen bij de huisarts of specialist, is het verstandig de behandelend huisarts of psycholoog erbij te betrekken. Welke behandelingen worden vergoed en wat het eigen risico is, verschilt per afgesloten verzekering. Lees daarvoor uw polisvoorwaarden, of informeer ernaar bij deverzekeringsmaatschappij. Ook kunt u mijn kantoor bellen. Als de second opinion wordt aangevraagd, worden zowel het consult als de  nodige onderzoeken in rekening gebracht maar het is vaak niet nodig om reeds uitgevoerd onderzoek, bijvoorbeeld psychologische testen, opnieuw te laten doen om tot een second opinion te komen.In eerste instantie kan men de wens om een second opinion te krijgen, bespreken met de eigen behandelaar. Als de verstandhouding met hem of haar goed is, kan hij of zij een suggestie doen over wie een second opinion zou kunnen geven. Zo niet, dan kan de huisarts, een patiëntenvereniging of zorgverzekeraar de naam van een andere deskundige geven. U kunt er in elk geval bij ons voor  terecht. Het kan zijn dat wij het bij een second opinion als tweede deskundige eens zijn met de eerste behandelaar. Het kan echter ook voorkomen dat we van mening verschillen. In het laatste geval kan men, zo nodig na overleg met huisarts, patiëntenvereniging, partner, familie of vrienden, zelf een keuze maken ten aanzien van het vervolg.

Begeleide doorverwijzing
Tot een goede nazorg behoort ook de begeleide doorverwijzing. Het kan voorkomen dat in de intakefase of in een later stadium tijdens een therapeutisch traject blijkt dat intensievere psychologische hulp gewenst is. Hulp die mogelijk niet door mij geboden kan worden omdat in mijn praktijk immers het klinische gesprek en de groepstrainingen centraal staan in de hulpverlening als middel om de belemmeringen op te heffen. Soms moet gedacht worden aan een hogere frequentie van gesprekken, toezicht op de cliënt en het inzetten van andere therapeutische middelen die alleen voor-handen zijn in grotere gespecialiseerde centra, e.d. Wanneer een dergelijk vervolg nood-zakelijk is, wordt standaard de huisarts gekozen om het doorverwijzingproces te coördineren. In het geval van arbeidsreïntegratie-gerelateerde begeleiding gebeurt het dan niet zelden dat de consulent/klantmanager de cliënt uit het oog verliest, waarbij dan ook nog de vraag rest of de cliënt het noodzakelijke contact met de huisarts heeft gemaakt en zo ja, of de cliënt vervolgens in staat is gebleken om het door de huisarts aangereikte advies op te volgen. Sommige cliënten blijken niet in staat om deze stappen zelfstandig te zetten. Doordat met de psycholoog een vertrouwensband is ontstaan, is het niet onlogisch wanneer de psycholoog de zorg op zich neemt om de doorverwijzing te begeleiden. Daarbij komt dat de psycholoog in een direct contact met de opvolgend behandelaar beter in staat is om de problematiek te verwoorden. En niet in de laatste plaats is de psycholoog wellicht beter op de hoogte van de mogelijkheden binnen het ‘psychotherapeutische landschap’. Begeleidende doorverwijzing houdt dan in dat de cliënt ondersteund wordt bij zijn gesprekken met huisarts en vervolg-instantie. Daarnaast vindt overleg plaats met consulent/klantmanager, zorginstanties en huisarts. Daarbij worden noodzakelijke rapportages overhandigd. De huisarts doet formeel de doorverwijzing, maar het voorwerk en de cliëntbegeleiding wordt door ons ter hand genomen. 

Vervolgtraject en nazorg
Wanneer een cliënt de intakefase en een eventueel vervolgtraject, assessment of training heeft afgerond, is er een aantal opties ten aanzien van het vervolg. Particuliere cliënten en cliënten die zijn doorverwezen door hun huisarts keren terug naar hun plek binnen de samenleving of ze worden doorverwezen naar een andere behandelaar of hulpverlenende instantie. In elk geval zal terugkoppeling plaatsvinden naar de huisarts/opdrachtgever. Een ander deel van de cliënten, zij die zijn aangemeld door de gemeentelijke sociale dienst of een uitkeringsinstantie, zal terug- of doorstromen naar een reïntegratiebedrijf. In het geval van psychologische hulp bij reïntegratie wordt na beëindiging van de therapeutische interventie getracht de cliënt door te laten stromen in een traject dat gericht kan zijn op:

  • reguliere arbeid;
  • werkervaring- of stageplaats;
  • opleiding;
  • vrijwilligerswerk;
  • fysieke en/of sociale reactivering.

Na afronding van de intakefase of een therapeutisch traject (in het kader van arbeids-reïntegratie) zal er een gesprek plaatsvinden met de consulent/klantmanager en de cliënt over het verloop van het traject en de behaalde resultaten en daaraan gekoppelde vervolgmogelijkheden. Eventueel wordt daarbij een ketenpartner betrokken. Als psycholoog blijf ik uiteraard bereikbaar voor de cliënt, opdrachtgever en een eventuele ketenpartner. Hierover kunnen contractuele afspraken worden gemaakt.

Bij overdracht naar een ketenpartner zal Psychologenbureau Boluijt de verantwoordelijkheid  houden voor de nazorg, daar waar deze verband houdt met de eerder vastgestelde psychische en/of psychosociale problemen. Nazorg maakt een belangrijk onderdeel uit van de dienstverlening. Daar waar sprake is van herstel van psychische problemen of vooruitgang in psychosociaal functioneren, is de eerste periode na afloop van het therapeutisch traject van cruciaal belang. Het kan voorkomen dat de cliënt terugvalt in oud gedrag. Een zorgvuldige overdracht en communicatie kunnen dit voorkomen. Nazorg bestaat uit telefonische en/of persoonlijke gesprekken met de opdrachtgever en/of cliënt. Hiervoor staat één uur per cliënt, waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht. 

Psychologenbureau Boluijt of regulier zorgstelsel
In het algemeen kent mijn praktijk geen wachtlijsten. Een tweede punt, waartegen ik anders aankijk dan het reguliere geestelijke gezondheidszorgcircuit, is het communiceren met opdrachtgevers en externen (waaronder medebehandelaars). Ik vind het van belang om nauw contact te hebben met medebehandelaars en opdrachtgevers. Uiteraard binnen de grenzen van de beroepsethiek. In de institutionele geestelijke zorginstellingen is men van oudsher namelijk geneigd om elke bemoeienis van buitenaf als een bedreiging voor het mentale welbevinden van de cliënt te zien. Ik ben van mening dat hierin niet het protocol leidend moet zijn maar de mening van de cliënt zelf. De begeleiding van cliënten die bijvoorbeeld vanuit de uitkeringssituatie naar de arbeidsmarkt moeten/ willen terugkeren, de zogenaamde reïntegratie, wordt niet zelden bemoeilijkt doordat bij de cliënten in kwestie sprake is van psychische dan wel sociale problematiek. Verwijzing van deze mensen naar het reguliere zorgcircuit kan op tweeërlei wijze vertraging opleveren in het reïntegratieproces. Ten eerste is er in de reguliere zorg vaak sprake van lange wachtlijsten, waardoor de problematiek zich door de tijd heen meer kan verankeren. Ten tweede is er vanuit de reguliere psychologische hulpverlening niet of nauwelijks sprake van terug-koppeling door de behandelaars over de voortgang van het therapeutisch traject. Kortom de regie in het reïntegratieproces wordt als het ware uit handen gegeven. Mijn praktijk elimineert deze twee punten. Van lange wachtlijsten is geen sprake en er vindt frequent terugkoppeling plaats tussen therapeut en consulent/klantmanager, waarbij als gezegd de beroepsethische codes zoals die zijn geregistreerd bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) worden gerespecteerd, waardoor de integriteit van de cliënt wordt bewaakt en de privacy niet wordt geschonden. Ik heb veel kennis opgebouwd in het diagnosticeren van psychische problematiek, ook gerelateerd aan reïntegratie tot de arbeids-markt. Hierbij moet worden opgemerkt dat het begrip reïntegratie tot de arbeidsmarkt in de praktijk vaak wordt verruimd tot maatschappelijke en sociale (re)activering. Het kan namelijk zo zijn dat in het traject naar terugkeer tot de arbeidsmarkt eerst een aantal tussenstappen wenselijk zijn. Deze tussenstappen kunnen variëren van opleiding of stage tot fysieke en/of sociale (re)activering of vrijwilligerswerk. Het kan zelfs zo zijn dat een van deze tussen-stappen voor mensen het eindstation is in het reïntegratietraject, wanneer blijkt dat ze niet de mentale ‘bagage’ hebben om terug te keren of toe te treden tot de arbeidsmarkt. Ook of juist in dit geval is een adequate psychische diagnose van mogelijkheden en belemmeringen van groot belang. In elk geval, welk eindstation in het reïntegratietraject ook tot de mogelijkheden blijkt te behoren, is duurzaamheid het uiteindelijke doel. Wanneer namelijk op basis van goed psychologisch onderzoek in kaart is gebracht welke weg het best bewandeld kan worden, wordt veel frustratie bij de cliënt en consulent/klantmanager voorkomen. En niet in de laatste plaats wordt geld bespaard doordat door het ontbreken van wachtlijsten en door een intensief contact tussen psycholoog en consulent/klantmanager, sneller en adequater kan worden ingespeeld op de mogelijkheden van de cliënt en een gerichter vervolgtraject kan worden ingezet. Ik heb een ruime kennis van de lokale en regionale arbeids- en scholingsmarkt en voer al jaren opdrachten uit voor tal van Zeeuwse overheidsinstanties, waaronder de gemeentelijke sociale diensten en het UWV.

Geschillencommissie en Klachtenfunctionaris
Psychologenbureau Boluijt zal bij een geschil i.o.m. betrokkenen een geschillencommissie/klachtenfunctionaris consulteren.